Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /data01/virt28535/domeenid/www.ehrl.ee/old/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /data01/virt28535/domeenid/www.ehrl.ee/old/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /data01/virt28535/domeenid/www.ehrl.ee/old/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /data01/virt28535/domeenid/www.ehrl.ee/old/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /data01/virt28535/domeenid/www.ehrl.ee/old/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /data01/virt28535/domeenid/www.ehrl.ee/old/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
Üldinfo

Põhikiri

Liidu tegevuse aluseks on üldkoosoleku poolt  kinnitatud põhikiri:

 

EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU PÕHIKIRI

 

I   ÜLDSÄTTED

1.         Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (edaspidi  "Liit") on hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate organisatsioon.

2.         Liidu tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees.

Pärast Liidu asutamist edendavad tema tegevust Liidu liikmed ning sponsorid.

3.         Liit teeb koostööd riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, loominguliste liitudega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.

4.         Liit on  eraõiguslik  juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ning vajalikud arved pangas.

5 .        Liidul on oma sümboolika.

6.         Liidu ametlikuks nimetuseks on:

 - eesti keeles : Eesti  Hotellide  ja  Restoranide  Liit

 - inglise keelne tõlge : Estonian  Hotel  and  Restaurant  Association

7.         Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. 

 

II  LIIDU  EESMÄRGID JA  TEGEVUSSUUNAD

8.         Liidu eesmärgiks on kooskõlastada ja koordineerida oma liikmete tegevust hotellimajanduse ja toitlustamise alal,  milline on suunatud ühise strateegia väljatöötamisele klientide teenindamise parendamiseks  ja majandustegevuse tõstmiseks.

Liidu tegevuse põhisuunad on:

- Liidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu-  ja  valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste- ja üksikisikutega,  Liidu ja tema liikmete esindamine kohtutes, arbitraažis ja vahekohtus;

- osalemine Liitu ja tema liikmeid puudutava seadusandluse väljatöötamisel  (s.h. oma seisukoha avalikustamine nimetatud küsimustes);

- Liidu liikmete esindamine suhetes turismi-  ja muude organisatsioonide  ja ühendustega, hotellide,  restoranidega  nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;

- teenindus-  ja  majanduskogemuste üldistamine ja nende levitamine;

- turu- ja kliendiuuringute teostamine ning vastavate soovituste väljatöötamine;

- täienduskoolituse korraldamine hotellimajanduse ja toitlustamise alal;

- hotellide  ja  restoranide tegevust puudutava informatsiooni levitamine, s.h.  reklaami-  ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine.

9.         Liit teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega.

10.       Liit võib anda välja ja avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid trükis, samuti avaldada reklaambuklette ja muud vastavat kirjandust.

11.       Liit võib korraldada igasuguseid üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ning Eesti Vabariigi seadusandlusega.

12.       Liit arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja materiaalsete  (rahaliste) programmide realiseerimiseks.

Liidu majanduslik tegevus ei või muutuda omaette eesmärgiks ja rikastumise allikaks. Kõik laekunud summad peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamisele. Liidu  põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine , saadud kasumit ei jagata Liidu liikmete vahel.

13.       Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on Liidul õigus kasutada nüüdisaegseid informaatikavahendeid  (kommunikatsiooni- , arvutustehnika  jne.).

14.       Liidu materiaaltehnilise baasi loomiseks on Liidul õigus korraldada vajalikku väljaõpet, näitusi ja väljapanekuid  ning  kirjastada vastavaid teatmematerjale.

15.       Liidul on õigus rentida ning omandada maad Eesti Vabariigis kehtivas seadusandluses ettenähtud tingimustel.

16.       Liidul on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja üksikisikutega vajalikke ostu-müügi-,  tööettevõtu-,  kindlustuse-,  laenu-,  veo-,  hoiu-,  käsundus-,  komisjoni-,  rendi-, töö-  ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid.

17.       Liidul on õigus moodustada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks majandusüksusi, filiaale, esindusi.

18.       Liit võib  iseseisvalt teostada ekspordi-  ja impordioperatsioone ning muid välismajandus tehinguid.

19.       Liit määrab iseseisvalt oma majandustegevuses kasutatavad hinnad  ja valuuta, milles teostatakse arveldusi.

20.       Liidul on õigus avada ja sulgeda arveldus-, jooksvaid- ja erikontosid pankades ning                 sooritada finantsoperatsioone, samuti võtta laenu,  sealhulgas valuutas.

 

III  LIIDU  JUHTIMINE

21.       Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas.  Üldkoosolekust tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt üks kuu enne selle toimumist.

22.       Liidu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsuse alusel või juhtudel, kui seda nõuab kirjalikult  ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Liidu hääleõigusega liikmetest.

23.       Liidu üldkoosoleku otsused on pädevad, kui kohal on vähemalt 50%  Liidu hääleõigusega liikmetest.

Juhul kui üldkoosolekule ilmub vähem kui  50%  Liidu hääleõigusega liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue  üldkoosoleku sama päevakorraga.

Uus üldkoosolek on õiguspädev võtma vastu otsuseid olenemata osavõtvate liikmete arvust, kuid üksnes  juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kaks hääleõigusega liiget.

24.       Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku)  koosolekul osalenud Liidu hääleõigusega liikmetest. Igal Liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl.  Üldkoosolekul võib osaleda ja hääleõigusega liikme asemel hääletada Liidu liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine Liidu liige.

25.       Vajaduse korral võib Liidu juhatus vastu võtta otsuse viia mõne küsimuse, mis Põhikirja järgi kuulub üldkoosoleku pädevusse, otsustamise läbi kirjaliku hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse üldkoosoleku otsus vastu võetuks, kui selle poolt hääletavad kõik  Liidu hääleõigusega  liikmed.

26.       Üldkoosolek kinnitab Liidu üldised tegevussuunad,  juhatuse ja revisjonikomisjoni esimehe aruanded eelnenud tegevusperioodist. Üldkoosolek annab juhendid liikmete sisseastumis-  ja  liikmemaksu suuruse kohta,  kõigis Liidu tegevust puudutavates küsimustes.

 

Üldkoosolek:

*  määrab Liidu juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse;

*  määrab kindlaks Liidu  tegevuse põhisuunad ja - vormid;

*  teeb muudatusi Liidu põhikirjas,  kinnitab uue põhikirja;

*  kuulab ära Liidu juhatuse aruanded Liidu tegevuse kohta;

*  valib Liidu kontrollorgani (revidendid )  ning kinnitab selle aruanded;

*  kontrollib Liidu juhatuse tegevust Liidu rahaliste vahendite kasutamisel;

*  kinnitab Liidu aastaeelarve  ja selle täitmise aruande;

*  lõpetab Liidu tegevuse;

*  moodustab likvideerimiskomisjoni;

*  Liidu üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Liidu tegevust puudutavates küsimustes.

27.       Üldkoosolek valib kolmeks aastaks Liidu juhatuse. Juhatuse liikmed valitakse salajasel hääletusel kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

28.       Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

29.       Juhatus juhib Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. Liidu juhatusse kuulub üldkoosoleku poolt määratud arv liikmeid, kuid mitte vähem, kui kolm liiget. Juhatuse esimees kuulub juhatuse koosseisu.

30.      Liidu juhatus korraldab Liidu tegevust tema poolt valitud esimehe kaudu. Juhatuse esimehe Volitused lõppevad käesolevas põhikirjas ette nähtud tähtajaks valitud juhatuse volituste lõppemisega või esimehe ümbervalimisega juhatuse volituste kehtivuse ajal. Juhatuse volituste lõppemisel kehtivad juhatuse esimehe volitused kuni uue juhatuse valimiseni.

31.       Liidu juhatus võtab vastu Liidu liikmeid ning põhikirjas  ettenähtud juhtudel arvab neid ajutiselt või  alaliselt välja Liidu liikmeskonnast.

32.       Juhatus korraldab Liidu rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist.

 

Liidu juhatus:

*  koostab Liidu aastaeelarve ja esitab selle kinnitamiseks Liidu üldkoosolekule;

*  valib enda hulgast Liidu juhatuse esimehe;

*  moodustab Liidu direktsiooni  (vt. p. 40);

*  kuulab ära Liidu direktori tegevusaruanded;

*  kontrollib Liidu rahaliste vahendite kasutamist;

*  annab oma tegevusest aru Liidu üldkoosolekule;

*  otsustab Liidu majandusüksuste,  filiaalide, esinduste  ja fondide loomise;

*  otsustab lepingute sõlmimise küsimustes, mis ei kuulu Liidu põhitegevusse;

*  otsustab lepingute sõlmimise Liidu ja tema liikmete vahel;

*  määrab kindlaks Liidu liikmemaksude suuruse ja nende tasumise tähtajad ja korra vastavuses Liidu üldkoosoleku juhenditele;

* kinnitab kõik Liidu sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid (ametijuhendid,  reglemendid  jne.);

*  kinnitab ametisse Liidu direktori, direktori asetäitja ja Liidu pearaamatupidaja;

*  kutsub kokku Liidu liikmete üldkoosoleku käesoleva Põhikirja punktides 21 ja 22 ettenähtud tähtaegadel ja korras;

* esindab Liitu suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui teistes riikides.

Liidu juhatuse esimees kasutab ja käsutab Liidu rahalisi ning muid materiaalseid väärtusi kooskõlas Liidu  eelarve ning juhatuse otsustega.

Esimese allkirja õigust Liidu nimelt omab Liidu juhatuse esimees, tema asetäitja , Liidu  direktor ja tema asetäitja. Rahalistele dokumentidele kirjutab üldjuhul alla veel Liidu pearaamatupidaja.

33.       Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekust võtab osa üle poole  juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks  juhatuse esimehe hääl.

Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

34.       Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

35.       Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui üks kord kvartalis.

36.       Liitu esindab juhatuse nimel suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega  juhatuse esimees või tema asetäitja või juhatuse liikmed ühiselt.  Direktsiooni moodustamise korral võib Liitu esindada direktor kooskõlas käesoleva Põhikirja punktidega 32, 36 ja 37 talle juhatuse poolt antud volituste piires.

37.       Liidu  juhatuse esimees :

* juhib Liidu jooksvaid asju ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu Liidu üldkoosoleku   või juhatuse ainupädevusse

*  tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise;

* sõlmib lepinguid ning töölepinguid Liidu palgaliste töötajatega  (siinjuures võib töölepingu direktoriga,  tema asetäitjaga ja pearaamatupidajaga sõlmida peale Liidu juhatuse kinnituse saamist esitatud kandidaatidele);

*  võtab tööle, vabastab ja vallandab töötajaid;

*  käsutab Liidu vara ja vahendeid;

*  väljastab volikirju;

*  avab pankades arveldus-  ja muid kontosid;

*  annab käskkirju ja korraldusi; 

* arendab muud tegevust,  mis on vajalik Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

38.       Liidu juhatuse esimees on aruandekohustuslik Liidu juhatuse,  revisjonikomisjoni  ja üldkoosoleku ees.

39.       Liidu juhatuse esimeest asendab tema puudumisel üks juhatuse liikmetest esimehe kirjalikul määramisel.

Liidu juhatuse esimees määrab kindlaks ka teiste juhatuse liikmete jooksvad tööülesanded.

40.       Juhatus võib moodustada direktsiooni,  pannes juhatuse esimehe käesoleva põhikirja p-des 32, 36 ja 37 märgitud juhatuse esimehe funktsioonid täielikult või osaliselt direktorile, vabastada nendest täielikult või osaliselt Liidu juhatuse esimehe.  Direktor ja tema asetäitja on  vastutavad oma tegevuses Liidu juhatuse ees.

 

IV    LIIDU  LIIKMESKOND

Liiduga võivad ühineda Eesti Vabariigis tegutsevad:

 41.1.   Majutus -ja toitlustusettevõtted ja nende ühendused:

- iseseisvad hotellid ja restoranid, muud kehtestatud korras atesteeritud või tunnustatud majutus- ja toitlustusettevõtted, nende ketid või muud ühendused

 41.2.   Majutus- ja toitlustustegevusega seotud ettevõtted, asutused ja nende ühendused:

-  hotellide ja restoranide hanke-  ja teenindusettevõtted  või nende ühendused;

- hotellikoolid ja hotellidele ning restoranidele personali ettevalmistavad muud õppeasutused;

- hotellide ja restoranide turu-,   kliendiuuringuid teostavad teadusasutused;

- turismiettevõtted ja -organisatsioonid;

- juhatuse otsusel muud ettevõtted, asutused ja organisatsioonid,  kes tunnustavad Liidu põhikirja.

Käesoleva põhikirja p. 41.1 alusel Liiduga ühinevad ettevõtted ja nende ühendused on Liidu põhiliikmed.

Käesoleva põhikirja p. 41.2 alusel Liiduga ühinevad ettevõtted, asutused ja nende ühendused on Liidu kaasliikmed.

Liidu põhiliikmed on sõna- ja hääleõigusega liikmed. Liidu kaasliikmed on sõnaõigusega liikmed. Liidu põhi- ja kaasliikmetel on Liidu liikmetena võrdsed õigused ja kohustused, välja arvatud juhtudel,  mis on sätestatud käesolevas põhikirjas.

42.       Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus. Liidu uue liikme liikmelisus hakkab kehtima peale sisseastumismaksu tasumist.  

Liidu liikme reorganiseerimise korral, juhul, kui liikmestaatus säilib põhikirjalise järjepidevuse alusel, sisseastumismaks tasumisele ei kuulu, reorganiseeritava liikme poolt makstud liikmemaksud kantakse tema  asemel liikmeksastunu arvele.  Juhul, kui reorganiseeritaval Liidu liikmel esinesid liikmemaksu- või muud võlad, jõustub tema asemel põhikirjalise järjepidevuse alusel liikmeks astunu  liikmestaatus alles peale nimetatud võlgade tasumist.

Liidu liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda informeerides sellest kirjalikult Liidu juhatust.

Liikme omal soovil lahkumisel aruandeaasta kestel peab liige tasuma liikmemaksu kogu aruandeaasta eest ning ta loetakse Liidust väljaastunuks avalduse esitamise aastale järgneva aruandeaasta algusest.

Liidu liikme suhtes, kes ei ole aruandeaasta lõpuks tasunud sellele eelneva(te) aasta(te) liikmemaksu- või muid võlgnevusi, peab juhatus   mõjuvate põhjuste puudumisel võtma otsustamisele selle liikme  Liidust  väljaarvamise küsimuse.

Liidu liikmeskonnast väljaarvatav või lahkuv liige on kohustad täitma kõik oma liikmeksoleku ajal tekkinud kohustused ja likvideerima võlgnevused. Sisseastumismaksu ning liikmemakse väljaarvatavale või lahkuvale Liidu liikmele ei tagastata.

43.       Juriidilisest isikust Liidu liiget esindab suhetes Liiduga selle juht või juhi (juhtorgani) poolt nimetatud, liikme esindamiseks täielikke volitusi omav isik.

 

V   LIIDU  LIIKMETE  ÕIGUSED

44.       Liidu liikmetel on õigus:

- esitada Liidu liikmete hulgast esindajaid Liidu juhtorganitesse,  olla ise valitud ja võtta osa Liidu teiste organite moodustamisest;

- esitada Liidu organitele ettepanekuid ja arupärimisi;

- osaleda Liidu poolt korraldatavatel üritustel;

- kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile,

- osaleda põhikirjas ettenähtud korras Liidu majandustegevuses ja selle juhtimisel    ning vabalt tutvuda igal ajal Liidu dokumentatsiooniga.

 

VI  LIIDU  LIKMETE  KOHUSTUSED

45.       Liidu liikmed on kohustatud tunnustama ja täitma Liidu põhikirja ning tasuma liikmemaksu ja  järgima Liidus kehtestatud kodukorda.

 

VII  LIIDU  VARA  JA  FINANTS - MAJANDUSTEGEVUS

46.       Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:

-  sisseastumis-  ja  liikmemaksudest (määratakse Liidu juhatuse poolt);

-  majandustegevusest saadavast tulust;

-  juriidiliste ja üksikisikute vabatahtlikest annetustest;

-  Liidu juurde moodustatud ettevõtete tegevusest saadud tuludest;

-  muudest laekumistest;

47.       Liidu sissetulekud ning nende arvelt hangitud põhi- ja väikevahendid on Liidu liikmete ühisomand.

Liidu liikmetel ei ole õigust Liidu varale, Liidul ei ole õigust Liidu liikmete varale.

Liit ei kanna  vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Liidu varaliste kohustuste eest.

48.       Liidu majandusaastaks on kalendriaasta.

49.       Liidu vara kasutatakse:

-  Liidu töö korraldamiseks;

-  lepinguliste tööde eest tasumiseks;

-  Liiduga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;

-  põhivahendite ja muu vara soetamiseks;

-  erifondide moodustamiseks;

-  vajaduse korral Liidu liikmetele materiaalse abi osutamiseks (vastavalt juhatuse otsusele).

Liidul on õigus moodustada sihtotstarbelisi fonde.

50.       Liidu raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Liidu üldkoosoleku otsusega võidakse Liidus kehtestada nn. raamatupidamislikud siseeeskirjad.

 

VIII  REVISJON

51.       Liidu tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks kolme liikmeline revisjonikomisjon, milline kontrollib arvestusaastate dokumentatsiooni ning finants- majanduslikku tegevust. Komisjon valib oma koosseisust esimehe.

52.       Revisjonikomisjoni tegevus lõpeb üldkoosolekul, kus arutatakse revisjonikomisjoni aruannet.

53.       Revisjon tehakse Liidus mitte harvem kui üks kord aastas.

 

IX   MUUDATUSTE  TEGEMINE  LIIDU PÕHIKIRJA

54.       Ettepanekud Liidu põhikirja muutmiseks peavad olema Liidu juhatuse poolt kinnitatud. Liidu juhatuse esimees esitab juhatuse poolt kinnitatud põhikirja muudatused Liidu üldkoosolekule, kusjuures kavandatavatest põhikirja muudatustest on juhatus kohustatud teatama kirjalikult kõigile Liidu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne Liidu üldkoosoleku toimumist. Põhikirja muutmiseks peab muudatuse poolt olema vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) Liidu hääleõigusega liikmetest.

 

X   LIIDU  TEGEVUSE  LÕPETAMINE

55.       Liidu tegevuse lõpetamise otsustab Liidu üldkoosolek. Otsus Liidu tegevuse lõpetamise kohta loetakse vastu võetuks, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 3/4 (kolm neljandikku) Liidu  hääleõigusega liikmetest.

Liidu tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.

56.       Liidu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni,  milline lahendab arvel oleva vara jagamise Liidu liikmete vahel või üleandmise teistele isikutele.

 

 

Põhikiri on vastu võetud Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu asutamiskoosolekul 12. veebruaril 1992.a., muudatused üldkoosolekul 30. märtsil 1994.a.

Põhikirja on viidud muudatused tulenevalt Mittetulundusühingute seadusest ning vastu võetud koos nendega tervikuna Liidu üldkoosolekul 03.märtsil 1997.a.

Põhikirja on viidud muudatused, mis on vastu võetud liikmete üldkoosolekul 09.aprillil 2001.a.

Põhikirja on viidud muudatused, mis on vastu võetud liikmete üldkoosolekul 01.aprillil 2008.a.

Põhikirja on viidud muudatused, mis on vastu võetud liikmete erakorralisel üldkoosolekul 09.novembril 2010.a.

Põhikirja on viidud muudatused, mis on vastu võetud liikmete üldkoosolekul 01.märtsil 2012.a.

LiidustTegevussuunadPõhikiriLiidu liikmedKontaktAastapreemiadEHRLi koostöö Sündmuste kalender
Liidu juhtimineJuhatusKomisjonidTegevtöötajad
Mida pakub liit oma liikmetele?Kes võivad saada liikmeks?LiitumisavaldusLiikmetasuLiikmete nimekiri
Kehtiv Hotellide ja Motellide tärnisüsteemNõuded tärnihotellideleJärkude taotlemise kordKuidas järke taodeldaTasumääradJärgukomisjonEesti tärnihotellidHotelstars Unioni CVI ja logo
KutsekomisjonKoka kutseeksamKelneri kutseeksamHotelliteenindaja kutseeksamBaarmani kutseeksamTasumääradTeated kutse andmise kohtaKutseeksami keskused
Eesti Restoranide Liit
KoostööpakkumisedTöökuulutusedEHRL stipendiumTäiendkoolitusPraktikavõimalusedTöö/karjäär
Statistikaameti ülevaatedEAS turismistatistikaRahvusvaheline statistikaEesti Panga statistika